Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-03-27 14:09
Pkt 9. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do „Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz – Łódź) i S - 14”.

Podczas sesji w dniu 29 marca 2007 r. Rada Miasta Zgierza przyjęła stanowisko w pełni popierające jednoznaczny sprzeciw Sejmiku Województwa Łódzkiego wobec czynionych przez administrację rządową próbom zmiany przebiegu planowanej drogi ekspresowej S8 (Wrocław – Łódź – Warszawa) na jej środkowym odcinku (tzw. „wariant piotrkowski”).

Działanie takie jest sprzeczne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie autostrad i dróg ekspresowych, jak i Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Jakiekolwiek zmiany trasy przebiegu drogi ekspresowej S8 nie dość, że nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego i ekonomicznego, to są sprzeczne zarówno z interesami mieszkańców Województwa Łódzkiego, jak i bezpośrednio z interesami zgierzan. Konsekwencją ewentualnej zmiany trasy przebiegu przedmiotowej drogi ekspresowej będzie praktycznie brak możliwości realizacji drogi S14 - zachodniego obejścia Łodzi, której to wykonanie ma żywotne znaczenie dla naszego miasta, stanowiąc podstawę znacznego wyeliminowania ruchu tranzytowego ciężkich pojazdów z jego centrum. Należy tutaj podkreślić, że potwierdzony już przebieg S14 według „wariantu łódzkiego“ jest zachowany i utrzymywany zarówno w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Zgierza, jak i w innych materiałach planistycznych. Tylko łączna realizacja przyjętych wcześniej wariantów budowy S8 i S14 umożliwi rozwój tej części Województwa Łódzkiego w oparciu o właściwie zaplanowany i wykonany układ komunikacyjny.

Utworzenie „Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S8 (przez Sieradz – Łódź) i S14”, oraz przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do niego, posłuży osiągnięciu tego strategicznego dla naszego miasta celu.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Komisja Statutowo-Prawna zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]