Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-03-27 14:12
Pkt 9. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych.

W § 1 zwiększa się dochody o kwotę 67.822 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2007 rok z Urzędu Skarbowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W § 3 zwiększa się przychody o kwotę 350.148 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków za 2007 roku.

W § 2 i § 4 zwiększa się wydatki z tytułu uzyskanych dochodów, przychodów oraz dokonuje się przesunięcia wydatków w tym:
4.270 zł – zakup stacji meteo dla Centrum Zarządzania Kryzysowego,
2.500 zł – wydatki Rady Osiedla „Przybyłów” - zakup urządzeń na plac zabaw,
2.193 zł – przesunięcie między paragrafami inwestycyjnymi,
11.111 zł – wydatki Straży Miejskiej w tym:
zakup sprzętu komputerowego – 4.401 zł,
zakup programu komputerowego – 6.710 zł,
65.000 zł – bieżące utrzymanie ulic,
250.000 zł – dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu na zakup sprzętu medycznego w tym: aparatu RTG spełniającego wymogi UE,
11.000 zł – wydatki bieżące Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia,
64.148 zł – zakup gruntów położonych w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej i ul. Chemików,
27.822 zł – wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W § 5 dokonuje się zmian w planie finansowym Miejskich Przedszkoli i Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu.

W § 6 dokonuje się zmian w planie finansowym rachunków dochodów własnych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym.

W § 7 w związku z ostateczną decyzją Wojewody Łódzkiego dokonuje się aktualizacji planu w przyjętych do realizacji dochodów w zakresie zadań zleconych.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]