Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-03-27 14:14
Pkt 9. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” - Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Niniejsza uchwała ma na celu pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pod nazwą „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie Zgierza.

Wsparciem w ramach form aktywnej integracji zostanie objęta grupa 61 osób. Osoby te charakteryzuje niski poziom wykształcenia, brak przygotowania zawodowego lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe oraz niska mobilność zawodowa, która dodatkowo ogranicza dostępność miejsc pracy.

Rezultatem projektu ma być podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz ułatwienie dostępu do zatrudnienia poprzez nabycie nowych umiejętności zdobytych na warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, warsztatach prawnych., konsultacjach psychologicznych, kursach zawodowych oraz szkoleniu z zakresu podstaw obsługi komputera oraz aktywnego poszukiwania pracy za pomocą Internetu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. O. Rafała Chylińskiego w Zgierzu informuje również o tym, że środki finansowe w wysokości zł: 61.455,35 zł, które będą stanowiły wkład własny gminy znajdują się w planie finansowym Ośrodka na rok 2008 w dziale 852, Pomoc społeczna , rozdz. 85214, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Będą one wydatkowane w formie zasiłków, bądź pomocy w naturze jako wsparcie finansowe dla osób uczestniczących w projekcie.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Komisja Statutowo-Prawna zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]