Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 11:11
Pkt 7. porządku obrad
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2007 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Głos zabiera Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zgierza w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych za 2007 rok.

Budżet miasta w zakresie zadań własnych planowany na 2007 rok w wysokości: 93.819.938 zł, w trakcie wykonywania został zwiększony o 13.954.886,73 zł i zamknął się kwotą 107.774.824,73 zł. W zakresie zadań zleconych budżet planowany w kwocie 16.947.272 zł w trakcie wykonywania został zmniejszony o 3.915.167,35 zł, tj. do kwoty 13.032.104,65 zł. Plan zadań powierzonych wprowadzony został w trakcie roku budżetowego w kwocie 118.412 zł.

Najwięcej środków przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz utrzymanie dróg. Kwota wydatkowana na ochronę zdrowia to ok. 940.000 zł. Zadania w zakresie kultury fizycznej realizował głównie MOSiR, miasto wyłożyło na ten cel ponad 2 mln zł. Zadłużenie miasta zmniejszyło się w stosunku do ubiegłego roku.

Prezydent podkreśla duże zaangażowanie mieszkańców, w przedsięwzięciach takich jak: remont dróg, założenie kanalizacji sanitarno - wodociągowej, oraz pracę jednostek pomocniczych.

Szczegółowe opisy oraz zestawienia tabelaryczne znajdują sie w wersji papierowej dostępnej w Urzędzie Miasta Zgierza.

Prezydent J. Sokół podkreślił iż miasto Zgierz zostało bardzo wysoko sklasyfikowane w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, miasto zajęło drugie miejsce.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Zapart przedstawia opinię nr 4 KR do wykonania budżetu (opinia pozytywna), a także odczytuje opinie pozostałych komisji. Opinie komisji są pozytywne.

Następnie odczytuje projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgierza działając na podstawie ustawowego upoważnienia (art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) w następstwie pozytywnego zaopiniowania wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2007 zgłasza projekt uchwały Rady Miasta Zgierza w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza z tytułu wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2007.

Przewodniczący odczytuje treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Przewodniczący otworzył dyskusje w temacie.

Głos zabiera radny M. Pilarski zgłaszając uwagi do budżetu, Jego zdaniem wykonanie budżetu nie jest tak "różowe" jak przedstawia go prezydent. Radny zgłosił uwagi w temacie rewitalizacji oraz wyraził swoją opinie, nie zgadzając się z rankingiem przedstawionym przez prezydenta.

Prezydent wyjaśnia, że ranking jest bardzo miarodajny. Zgierz uzyskał ponad 91 mln zł z Funduszu Europejskiego.

Radny M. Pilarski zwraca uwagę iż większa część środków finansowych miała być przeznaczona na Fundusz Spójności, lecz tych pieniędzy jeszcze nie ma. Zgłasza także wątpliwości, czy miasto w ogóle otrzyma taką dotację.

Radny Gajda zauważył, iż prezydent chwali się nie swoimi sukcesami, poza tym, są pozycje na które miasto nie otrzymało jeszcze żadnych pieniędzy. Jedno zdaniem rozwój sektora wiejskiego pozostaje bez wsparcia samorządu. radny pyta co spowodowało, iż w dziele 7001 pojawiły się wpływy z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości?

Wyjaśnień udziela Skarbnik K. Folga, odpowiadając iż zmieniła się interpretacja przepisów odnośnie klasyfikacji dochodów.

Radny R. Gajda pyta także czym był spowodowany wzrost kwoty przeznaczonej na administrację publiczna?

Skarbnik K. Folga głos oddała Naczelnikowi Wydziału Księgowości, D. Kubiak, która odpowiedziała, iż wzrost spowodowany był remontem w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz drobnymi remontami w Urzędzie Miasta. Zanotowano także wzrost wydatków na płace.

Radny M. Pilarski poprosił o 5 minutową przerwę przed wygłoszeniem stanowisk poszczególnych klubów.

Przewodniczący KR Z. Zapart składa wniosek nr 29 do Radny Miasta Zgierza w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zarządza przerwę.

[ Powrót ]