Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 12:21
Pkt 8. porządku obrad
Informacja dotycząca budowy drogi ekspresowej S14.

Głos zabiera zastępca prezydenta, S. Łodwig. Droga został uwzględniona na lata 2008 - 2012 jako budowa drogi krajowej, realizacja będzie podzielona na dwie części. W związku z wnioskiem projektanta drogi opracowującego koncepcję programową drogi, prezydent miasta pozytywnie zaopiniował przebieg drogi na terenie miasta wzdłuż ulicy Cegielnianej, na terenach , które przewidziane są na ten cel od przeszło 20 lat.

Radny Z. Sobczak pyta na podstawie jakich dokumentów prezydent podjął decyzję w zakresie budowy tej drogi i ponowił zapytanie, czy jest możliwość wglądu w te dokumenty? Radny nie zgadza się z decyzją na temat wytyczonych terenów, na których miałaby się znajdować droga S14. Radny prosi, aby na następną sesję oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej przygotować materiały dotyczące podejmowania decyzji w temacie.

Zastępca prezydenta S. Łodwig wyjaśnił, iż dyskusja w tym punkcie porządku obrad nie jest zasadna gdyż miała być to tylko informacja. Do dyskusji radni powrócą na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Gospodarczych.

Radny R. Gajda pyta "po co taka informacja skoro nie możemy dyskutować?". Radny chciałby wiedzieć skąd różnica w materiałach, która informacja jest prawdziwa i jaki % gruntów został nabyty przez miasto Zgierz?

Zastępca prezydenta S. Łodwig mówi iż wszystkie informacje są prawdziwe. Wyjaśnia wątpliwości. Jeśli chodzi o % gruntów - to ok. 25%.

Radny R. Gajda kieruje pytanie, jaki jest przewidywany przebieg drogi S14 oraz S8?

Zastępca prezydenta S. Łodwig odpowiada iż nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu tych tras.

Radny R. Gajda zauważył, iż należy odpowiednio wcześniej ustalać takie "szczegóły" jak przebieg dróg.

Zastępca prezydenta S. Łodwig wyjaśnia iż inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg a nie Prezydent Miasta. W związku z tym, to na niej ciąży obowiązek podjęcia decyzji w sprawie ustalenia wariantów przebiegu dróg.

Radny M. Hiliński proponuje aby przebieg trasy sprawdzić na odpowiedniej stronie internetowej.

Radny R. Gajda zapytał czy władze wiedzą jakie są warianty, oraz w którym miejscu drogi będą się krzyżowały.

Prezydent J. Sokół wyjaśnia, iż koncepcje są cały czas omawiane. Dokumenty w tej sprawie radni dostaną na KIG.

Radny Z. Sobczak przedstawi na piśmie, jakich informacji i dokumentów potrzebuje do dyskusji na temat przebiegu drogi S8. Uważa, iż na tą chwilę nikt nie jest przygotowany do dalszej dyskusji.

Radny J. Komorowski zwraca uwagę przedmówcy, że to klub PO był inicjatorem wstąpienia miasta do stowarzyszenia budowy S8 i S14.

Radna A. Dunin proponuje zwołanie nadzwyczajnego wspólnego posiedzenia dwóch komisji: KIG oraz KGKiM. Zaprasza wszystkich chętnych radnych do uczestniczenia w spotkaniu.

[ Powrót ]