Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 13:19
Pkt 11. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.

W dniu 2 marca 2008 roku zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 3786. Karty do głosowania wydano 191 wyborcom, co oznacza, że frekwencja wynosiła 5,04%. Do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu kandydowało 20 osób. Wybranych zostało 15.

W dniu 14 marca 2008 roku do Rady Miasta Zgierza wpłynął wniosek wyborcy - pani Zofii Niechciał dotyczący unieważnienia wyborów do Rady Osiedla Kurak. Podobny wniosek od pani Zofii Niechciał wpłynął w dniu 5 marca br. do Komisarza Wyborczego w Łodzi. Został on przesłany do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Po rozpatrzeniu wniosków, Komisja Statutowo - Prawna stwierdza, że w trakcie wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu nie zostały naruszone przepisy zawarte w uchwale Nr XV/109/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 1995 roku w sprawie ordynacji wyborczej do rad osiedli i rad sołeckich na terenie miasta Zgierza, zmienionej uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr VII/76/99 z dnia 25 marca 1999 roku i wnioskuje do Rady Miasta Zgierza o stwierdzenie ważności wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu przeprowadzonych w dniu 2 marca 2008 roku.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]