Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 13:21
Pkt 11. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”.

Zgodnie z regulaminem nadawania tytułu “Honorowy Obywatel Miasta Zgierza” tytuł honorowy nadaje się osobom fizycznym, które nie są mieszkańcami miasta Zgierza, za szczególny wkład wniesiony w rozwój i kształtowanie pozycji miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym. W danym roku tytuł honorowy można nadać tylko jednej osobie.

Sekretarz W. Gorzak przybliża charakterystykę osób zgłoszonych do tytułu honorowego.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej przybliża procedurę głosowania. Radni otrzymują kartki do głosownia. Radni głosują.

Tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Zgierza" w wyniku głosowania otrzymał pan Jerzy Dzik.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-4, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]