Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 13:44
Pkt 11. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych.

W § 1 i § 2 zwiększa się dochody o kwotę 62.286,07 zł oraz zmniejsza o 10.000 zł.

W §3, § 4 i § 5 zwiększa się wydatki z tytułu uzyskanych dochodów, przychodów oraz dokonuje przesunięcia wydatków.

Radny M. Hiliński pyta o dotacje dla MOK, czy jest związana z inwestycja na ulicy Rembowskliego?

Skarbnik K. Folga wyjaśnia, że tak.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawia opinie do projektu uchwały. Opinia jest pozytywna. Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]