Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 13:47
Pkt 11. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zgierskiego.

W budżecie miasta na rok 2008 - zostały zabezpieczone środki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił opinię. Opinia jest pozytywna. Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]