Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 13:49
Pkt 11. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Zgierza.

W związku z przejściem na emeryturę Pani Krystyny Folgi - Skarbnika Miasta Zgierza, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Miasta Zgierza, na wniosek Prezydenta Miasta Zgierza, należy podjęcie uchwały o odwołaniu Pani Krystyny Folgi ze stanowiska Skarbnika Miasta.

Prezydent Miasta Zgierza z przykrością i ogromnym żalem zgłasza projekt uchwały na wniosek Skarbnik Miasta Zgierza. Radni nie chcą przyjąć projektu uchwały, podkreślają ogromne zasługi pani Skarbnik.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Radni dziękują pani Skarbnik K. Foldze za współpracę, wręczają kwiaty.

[ Powrót ]