Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


Zaproszenie na XXI sesję Rady Miasta Zgierza2008-05-28 10:16
W dniu 29 maja 2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Zgierza.

Pkt 1. porządku obrad2008-05-29 9:51
Otwarcie sesji.

Pkt 1. porządku obrad - cd.2008-05-29 10:06
Wręczenie tytułów “Honorowy Obywatel Miasta Zgierza” oraz “Zasłużony dla Miasta Zgierza”.

Pkt 1. porządku obrad - cd.2008-05-29 10:15
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad2008-05-29 10:21
Przyjęcie protokołu z XX sesji.

Pkt 3. porządku obrad2008-05-29 10:22
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. porządku obrad2008-05-29 11:01
Zapytania mieszkańców.

Przerwa w obradach.2008-05-29 11:01
W-ce Przewodniczący K. Karasiński ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Wznowienie obrad po przerwie.2008-05-29 11:03
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 5. porządku obrad2008-05-29 11:22
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 6. porządku obrad2008-05-29 11:29
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Pkt 7. porządku obrad2008-05-29 11:31
Uchwalenie planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2008 r.

Pkt 8. porządku obrad2008-05-29 11:34
Rozwój budownictwa mieszkaniowego w zakresie problematyki mieszkań socjalnych na terenie miasta Zgierza.

Pkt 9. porządku obrad2008-05-29 11:36
Informacja na temat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Zgierzu.

Przerwa w obradach.2008-05-29 11:37
Przewodniczący RMZ ogłasza 15 minut przerwy podczas której obradować będą Komisja Statutowo - Prawna oraz Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Po przerwie2008-05-29 11:39
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 10. ppkt a) porządku obrad2008-05-29 12:00
Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia działań zmierzających do likwidacji jednostki budżetowej "Ilustrowany Tygodnik Zgierski".

Pkt 10. ppkt b) porządku obrad2008-05-29 12:53
Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu.

Pkt 10. ppkt c) porządku obrad2008-05-29 12:55
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu.

Przerwa w obradach.2008-05-29 12:58
Przewodniczący RMZ na wniosek radnego Klubu PiS zarządził 5 minut przerwy.

Po przerwie.2008-05-29 12:59
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 10. ppkt d) porządku obrad2008-05-29 13:04
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 10. ppkt d) porządku obrad - cd.2008-05-29 13:16
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 10. ppkt d) porządku obrad - cd.2008-05-29 13:16
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 10. ppkt e) porządku obrad2008-05-29 13:31
Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Stanisława Staszica.

Pkt 10. ppkt f) porządku obrad2008-05-29 13:34
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych.

Pkt 10. ppkt g) porządku obrad2008-05-29 13:37
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/496/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta Zgierza.

Pkt 10. ppkt h) porządku obrad2008-05-29 13:54
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza.

Pkt 10. ppkt i) porządku obrad2008-05-29 14:00
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom.

Pkt 10. ppkt k) porządku obrad2008-05-29 14:06
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierza zadań administracji rządowej z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Zgierza.

Pkt 10. ppkt l) porządku obrad2008-05-29 14:12
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Nr XXIV/580/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu.

Przerwa w obradach2008-05-29 14:32
Przewodniczący RMZ A. MIęsok zarządził przerwę na wniosek radnego G. Macińskiego.

Po przerwie.2008-05-29 14:33
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 10. ppkt l) porządku obrad - cd.2008-05-29 14:45
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Nr XXIV/580/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu.

Pkt 10. ppkt l) porządku obrad - cd.2008-05-29 14:57
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Nr XXIV/580/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu.

Pkt 10. ppkt m) porządku obrad2008-05-29 15:44
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/88/03 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia kierunków działania zmierzających do zagospodarowania Starego Rynku w Zgierzu.

Pkt 10. ppkt n) porządku obrad2008-05-29 16:16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie radnego z zajmowanego stanowiska.

Przerwa w obradach2008-05-29 16:20
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ poprosił o przerwę w obradach.

Wznowienie obrad po przerwie.2008-05-29 16:22
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 11. porządku obrad2008-05-29 16:34
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 12. porządku obrad2008-05-29 16:48
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad2008-05-29 16:52
Zamknięcie obrad sesji.

 Wyswietlono: 0 do 42 wiadomosci z  42