Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 11:31
Pkt 7. porządku obrad
Uchwalenie planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2008 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy odbywa sesje zwyczajne zwoływane w ilości niezbędnej do wykonania zadań rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Dla prawidłowego realizowania zadań wynikających z ustawy i o samorządzie gminnym i Statutu Miasta Zgierza uchwala półroczny plan pracy.

Przewodniczący wprowadził autopoprawką zmiany w zapisie załącznika.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

Głosowano: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0. Uchwałę podjęto.

[ Powrót ]