Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 12:00
Pkt 10. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia działań zmierzających do likwidacji jednostki budżetowej "Ilustrowany Tygodnik Zgierski".

Referuje P. Pelikan. Uchwałą tą Rada Miasta Zgierza wytycza kierunek działań Prezydenta Miasta Zgierza wskazując potrzebę podjęcia czynności zmierzających do likwidacji finansowanej przez budżet miasta Zgierza jednostki budżetowej (wydawcy czasopisma) „Ilustrowany Tygodnik Zgierski”.

Nadmienić trzeba, że na odbywających się przed poprzednią i dzisiejszą sesją, posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Budżetu i Finansów zostało omówionych wiele spraw dotyczących bezpośrednio wielu mieszkańców. Oto kilka z nich:
- potrzeby architektoniczne, dydaktyczne, a także braki w specjalistycznym wyposażeniu placówek z oddziałami integracyjnymi (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej): Miejskiego Przedszkola Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 3 – trudne do oszacowania w całości ale liczone w dziesiątkach jeśli nie w setkach tysięcy złotych,

- odtwarzanie zlikwidowanej poradni medycyny sportowej dla kilkuset młodych uprawiających sport ludzi – koszt według przedstawionego i omówionego materiału ponad 100.000 złotych

- rocznie remonty i naprawy dróg miejskich – potrzeby finansowe są ogromne, idące w setki tysięcy złotych.

Są to tylko niektóre problemy z jakimi spotyka się budżet Zgierza, a pojawiają się one na każdej sesji czy komisji. Ze sprawozdania z wykonania budżetu za zeszły rok jasno wynika, że budżet dołożył do jej utrzymania 201.605 złotych. Pieniądze te można by wykorzystać choćby na powyższe sprawy, na pewno z większą korzyścią dla mieszkańców. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje zatem Wysokiej Radzie projekt uchwały zobowiązujący Prezydenta Miasta Zgierza do niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do likwidacji jednostki budżetowej Ilustrowany Tygodnik Zgierski w terminie do 30.09.2008 r. Z jednej strony pozwoli to na dokonanie już w trakcie bieżącego roku budżetowego, z drugiej – w przypadku sprzedaży tytułu “ITZ”, daje możliwość uzyskania dodatkowych dochodów.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił opinię komisji - negatywną.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Głos zabrała pani A. Drewnicz pełniąca obowiązki Redaktora Naczelnego ITZ. Poinformowała, iż środki przekazywane z budżetu od kilku lat są niezmienne, również od kilku lat pracownicy ITZ nie są dodatkowo wynagradzani. Mówi o ważnej dla społeczeństwa funkcji prasy lokalnej. Apeluje o rozwagę przy podejmowaniu decyzji.

Radny M. Pilarski zauważył, iż gazeta ITZ nie jest rentowna. Jego zdaniem za takie pieniądze można by wydać dużo ciekawszą, zawierającą więcej informacji gazetę.

Radny Z. Zapart zauważył, iż przed zlikwidowaniem należy się zastanowić co w zamian. ITZ powstał wraz z samorządem zgierskim, pełni ważna funkcję informacyjną.

Radny R. Gajda, iż gdyby ITZ była "dobrą " gazetą, to sama mogłaby sie utrzymać i dobrze sprzedawać. Zauważył, iż jeśli faktycznie jest zapotrzebowanie na lokalną gazetę, to ona się wkrótce pojawi. Radny poparł, jeszcze raz, wniosek klubu PiS w sprawie likwidacji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego.

Radny Z. Zapart zauważył, iż trzeba się zastanowić co kto ma na celu proponując taki projekt uchwały.

Radny P. Pilarski wskazał w uzasadnieniu uchwały co można zrobić z dotacją która obecnie przechodzi na ITZ. Zdaniem radnych PiS należy przestać finansować tą gazetę z pieniędzy publicznych.

Radny J. Barylak zauważył, iż dla mieszkańców, ITZ jest jedyną gazetą lokalną, i prawdopodobnie większość z nich nie ma swobodnego dostępu do Internetu i w inny sposób, nie dowie się o wydarzeniach w mieście. W imieniu swoich wyborców radny będzie głosował przeciwko likwidacji ITZ.

Radny K. Karasiński zauważył, iż klub PO jest faktycznie za tym, by nie dotować mediów z funduszy publicznych, ale nie będzie za - by poprzeć likwidację gazety lokalnej.

Radny M. Sencerek zapytał, jaki jest nakład ITZ oraz jakie wysokie są zwroty?

Pani A. Drewnicz udziela odpowiedzi na pytania.

Radny R. Gajda zauważył, iż chodzi o likwidację jednostki budżetowej, która generuje straty.

Radny P. Pilarski zauważył, iż gazeta ta nie jest obiektywna, nie było ani jednego wywiadu z radnymi, którzy w tej kadencji są w opozycji.

Radny M. Sencerek nawiązując do tematu nakładuów oraz zwrotów, zauważył, iż są to pieniądze publiczne wyrzucone w błoto.

Radny Z. Sobczak dodał, iż w ITZ nie ma artykułów polemicznych, interesujących, atrakcyjnych dla czytelników. Poprosił, aby pani redaktor przygotowała program zmian.

Radny P. Pilarski zapytał, dlaczego miasto musi utrzymywać pismo, które również ukazuje się w Gminie Zgierz?

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto zauważył, iż regułą już jest że osoby, które są w opozycji domagają się zlikwidowania ITZ, natomiast koalicja jest za utrzymaniem tytułu. Być może jednym z pomysłów by ograniczyć nakłady ITZ, który proponował już wcześniej radny Z. Sobczak, jest wydawanie gazety co dwa tygodnie lub co miesiąc. ITZ by zwiększyć dochody, może także podnieść cenę za publikację reklam.

Radny M. Sencerek zauważył, iż być może warto byłoby, by uatrakcyjnić formę ITZ, publikować na łamach gazety interpelacje i odpowiedzi z sesji RMZ. Zapytał także, czy pani redaktor spotkała się kiedykolwiek z próbą ocenzurowania artykułu.

Pani A. Drewnicz odpowiedziała, iż nie ma wewnętrznej cenzury, jest jednak oczywistym, że należy konsultować pewne działania z wydawcą.

Radny J. Barylak zgłosił wniosek formalny w sprawie zamknięcia dyskusji w tym temacie.

Głosowano: za - 14. przeciw - 8, wstrzym. - 0.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, głosowano: za - 8, przeciw - 14. wstrzym. - 0. Uchwały nie podjęto.

[ Powrót ]