Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 13:34
Pkt 10. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych.

W § 1 zwiększa się dochody o kwotę 81.600 zł w tym:
51.600 zł - środki uzyskane z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007:

 • 13.000 - zakończone zadanie pt. “Wykonanie ewidencji gminnych obiektów mostowych i oznakowania dróg na terenie miasta Zgierza w oparciu o programy “Drogi” oraz “Oznakowania”,
 • 36.600 zł - przesunięcie terminu realizacji zadania pt. “Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ul. Sierakowskiego/Długa - sygnalizacja świetlna”,
 • 2.000 zł - zakończone zadanie pt. “Ul. Hoża - oświetlenie”,
 • 30.000 zł - środki z tytułu wynajmu nieruchomości położonych przy ul. Sokołowskiej i Chemików.

W § 2, § 3 i § 4 zwiększa sie wydatki z tytułu uzyskanych dochodów, przychodów oraz dokonuje się przesunięcia wydatków, w tym:

 • 103.792 zł - dotacja dla miejskich przedszkoli,
 • 30.000 zł - dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komedy Powiatowej Policji w Zgierzu w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzką Komendą Policji,
 • 15.616 zł - zakup rejestratora rozmów na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • 555 zł - bieżące utrzymanie dróg,
 • 36.600 zł - na zadanie inwestycyjne (Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania Sierakowskiego/Długa - sygnalizacja świetlna),
 • 12.445 zł - na zadanie inwestycyjne (ul. Chemików – odwodnienie i budowa drogi),
 • 170.000 zł - na zadanie inwestycyjne (Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 10),
 • 2.000 zł - wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic,
 • 76.500 zł - wydatki związane z administrowaniem nieruchomości przejętych od Starostwa Powiatowego położonych przy ul. Sokołowskiej i Chemików,
 • 8.000 - dla Rady Osiedla “Podleśna” - zakup urządzeń na plac zabaw.

W § 5 dokonuje się zmian w planie finansowym miejskich przedszkoli.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił opinię pozytywną. Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Radny P. Pelikan zapytał jaka kwota była juz przeznaczona na odbudowę sali gimnastycznej przy SP Nr 10.

Skarbnik Miasta D. Kubiak odpowiedziała iż jest to ponad 1 mln zł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowano: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 2. Uchwałę podjęto.

[ Powrót ]