Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 13:54
Pkt 10. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza.

Referuje Sekretarz Miasta Zgierza W. Gorzak.
Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekraczać w ciągu miesiąca łącznie półtora krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Kwota bazowa została określona w ustawie budżetowej na rok 2008 w wysokości 1766,46 zł. Według § 3 pkt 2 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) - w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców – radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości 75 % maksymalnej wysokości diety. Dla radnych Rady Miasta Zgierza maksymalna wysokość diety w ciągu miesiąca nie może przekroczyć kwoty: 1987,27 zł (1766,46x1,5x75%=1987,27). Poprzedni zapis zmienianej uchwały określał zryczałtowaną dietę przewodniczącego Rady w wysokości diety – 176 procent mieści się w limicie określonym w powołanym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów (1126 zł – minimalne wynagrodzenie za pracę x 176 % = 1981,76 zł).

Skreślenie ust.5, który brzmiał: “W czasie ustalonej przez radę przerwy wakacyjnej diety nie przysługują” podyktowane jest potrzebą wypłaty diet radnym również w okresie wakacji. Dodatkowe koszty dla budżetu miasta wyniosą z tego tytułu ok. 33 000 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił opinię pozytywną komisji.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Radny M. Sencerek zgłosił uwagi w sprawie łączenia zapisów poszczególnych paragrafów.

Radny J. Nastalczyk poinformował, iż jeden i drugi zapis jest w uchwale która ma zostać zmieniona.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowano: za - 12, przeciw - 6, wstrzym. - 5. Uchwałę podjęto.

[ Powrót ]