Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 14:00
Pkt 10. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom.

Droga o proponowanej nazwie ulica Stefana stanowi własność prywatną, posiada status drogi wewnętrznej i powstała w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Aniołowskiej nr 9 - 11. O nadanie nazwy dla nowej drogi wystąpiła właścicielka przedmiotowej nieruchomości podając jednocześnie w wniosku propozycję pochodzącą od męskiego imienia Stefan. Stefan to imię ojca wnioskodawczyni.

Droga o proponowanej nazwie: ulica Romana Skupińskiego jest w samoistnym posiadaniu Gminy Miasto Zgierz. Istnieje już od dawna i powstała prawdopodobnie z parcelacji majątku rodziny Skupińskich. O nadanie nazwy wystąpili właściciele nieruchomości przylegających do przedmiotowej ulicy. Wnioskodawcy są potomkami nieżyjącego Romana Skupińskiego - nauczyciela i społecznika działającego na terenie dawnej wsi Piaskowice przed I wojną światową. W załączeniu stosowna opinia Pana Macieja Wierzbowskiego - pracownika Muzeum Miasta Zgierza na temat zasług Romana Skupińskiego dla społeczności ówczesnych Piaskowic. Obydwie propozycje uzyskały pozytywną opinię Rady Osiedla Piaskowice - Aniołów.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny R. Gajda zgłasza uwagi do podanych propozycji nazw ulic.

Prezydent wyjaśnia, iż propozycje nazw, złożyli sami mieszkańcy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowano: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 4. Uchwałę podjęto.

[ Powrót ]