Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 14:12
Pkt 10. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Nr XXIV/580/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu.

Referuje Sekretarz Miasta Zgierza W. Gorzak. Zgodnie z art. 43 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), które stanowią co następuje: "2. Projekt rozporządzenia lub uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których zakład udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczną część. 3. Przepisy ust. 1 I 2 stosuje się odpowiednie przy wydawaniu rozporządzenia I podejmowaniu uchwały o przekształceniu zakładu, jeżeli w wyniku przekształcenia ma nastąpić likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności zakładu I udzielanych świadczeń zdrowotnych.”, pismem z dnia 15 maja 2008 r., które wpłynęło do Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza dnia 21 maja 2008 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zwrócił się o zaopiniowanie uchwały Nr XXIV/580/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu. Przyczyny dla których podjęto w. w. uchwałę określono w jej uzasadnieniu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny Z. Zapart zauważył, iż propozycja zawarta w uchwale jest bardzo niekorzystna dla mieszkańców miasta Zgierza. Zlikwidowane jednostki swoje odpowiedniki mają na terenie Łodzi. Zapytał dlaczego radni nie zostali wcześniej powiadomieni o zawartych w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego zmianach. Dodał, iż jego zdaniem Rada Miasta nie powinna wydawać opinii w temacie.

Radny P. Pilarski poparł stanowisko przedmówcy, dodał jednak, iż jego zdaniem Rada Miasta powinna zagłosować przeciw i przygotować stanowisko radnych w sprawie lekceważenia mieszkańców Zgierza.

Radny M. Sencerek wyraził negatywną opinię w temacie stanowiska do projektu uchwały, uważa, iż jest ona krzywdząca dla mieszkańców miasta Zgierza.

Radny Z. Zapart zaproponował, aby dzisiaj nie wydawać opinii w w. w. temacie oraz aby zaprosić przedstawiciela Marszałka Województwa, który uzasadniłby decyzję o likwidacji części jednostek WSzS w Zgierzu.

Radny P. Pilarski powiedział, że decyzja w tym temacie została już podjęta. Należy wydać opinię negatywną.

Radny M. Hiliński zauważył, iż już wcześniej, na początku kadencji, była podobna sytuacja, kiedy likwidowano Oddział Alergologii.

Głos zabrała Radca Prawny W. Dąbrowska wyjaśniając kwestię prawną. Zauważyła, iż opinię Rada Miasta powinna wydać.

Radny Z. Zapart zwrócił uwagę na zapis w uzasadnieniu w którym Zarząd Województwa Łódzkiego zwraca się z prośbą o opinię RMZ w maju br., w sytuacji kiedy Sejmik Województwa Łódzkiego swoją uchwałę podjął w kwietniu br.

[ Powrót ]