Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 14:45
Pkt 10. ppkt l) porządku obrad - cd.
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Nr XXIV/580/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu.

Głos zabiera Radca Prawny pani W. Dąbrowska. Poinformowała iż podstawowym kryterium zaskarżenia uchwały jest podważenie drogi prawnej, a ta jest prawidłowa. Skuteczność wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego jest wątpliwa.

Radny M. Pilarski zauważył, iż zaniechanie działań jest niedopuszczalne.

Radny R. Gajda zauważył, iż jest jeszcze czas aby wskazać wadę prawną uchwały podjętej przez Sejmik. Należy skierować pismo od Pana Przewodniczącego do Wojewody, w sprawie braku wymaganej opinii.

Radny M. Hiliński dodał, iż prawdopodobnie w zgierskim szpitalu zostanie zlikwidowany Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej.

Głos zabrała mieszkanka pani Z. Niechciał w sprawie Oddziału Ratownictwa Medycznego.

Radny M. Pilarski poparł propozycję radnego Gajdy. Najprościej będzie zaskarżyć uchwałę.

Radny J. Nastalczyk wyraził wątpliwość w temacie, czy należy na sesji majowej wydawać opinię do omawianego projektu uchwały.

[ Powrót ]