Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 14:57
Pkt 10. ppkt l) porządku obrad - cd.
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Nr XXIV/580/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu.

Radny Z. Sobczak zauważył, iż powinny zostać wyjaśnione relacje pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu oraz Radą Miasta Zgierza.

Sekretarz Miasta Zgierza W. Gorzak zauważył, iż w piśmie przewodnim mówi się o projekcie uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego.

Radny Z. Zapart składa wniosek o nieprocedowanie, czyli nie wydawanie opinii do w. w. uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Z. Zaparta. Głosowano: za-8, przeciw-5, wstrzym-7.

Mimo przegłosowanego wniosku, Rada Miasta wraz z Radcą Prawnym zastanawiają się nad najkorzystniejszym rozwiązaniem. W toku duskusji radni ustalili, iż najlepszym wyjściem będzie wydanie negatywnej opinii i podjęcie uchwały.

Radny M. Pilarski składa wniosek formalny o zamknięcie dyskusji oraz zobowiązanie Przewodniczącego RMZ do wystąpienia ze skargą do Wojewody.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego M. Pilarskiego. Głosowano: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0. Dyskusję zamknięto.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, w paragrafie 1 wpisuje się "negatywnie". W głosowaniu: za - 7, przeciw - 2, wstrzym. - 7, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]