Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 11:36
Pkt 6. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z działalności w okresie od 23 czerwca do 24 sierpnia 2008 r.

W tym czasie prowadzone były sprawy dotyczące w szczególności inwestycji, infrastruktury oraz innych zagadnień.

W zakresie inwestycji:
- rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Modernizację ulicy Długiej w Zgierzu na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Mielczarskiego" - wartość umowy stanowi kwota 490 163,93 zł;
- rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Montaż separatora i osadnika na kanale deszczowym przy ulicy Miroszewskiej w Zgierzu" - wartość umowy stanowi kwota 198 006,00 zł (w trakcie realizacji);
- w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ul. Orlej i ul. Wschodniej w Zgierzu" podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 956 995,43 zł (w trakcie realizacji );
- rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Przebudowę lokalnej kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Zgierzu, ulica Piłsudskiego 1" - podpisano umowę na kwotę 594 265,66 zł (w trakcie realizacji );
- rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z konserwacją na drogach powiatowych i Gminy Miasto Zgierz na terenie miasta Zgierza" - wartość umowy stanowi kwota 283 826,86 zł.

Pozostałe:
- w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2008/2009" podpisano umowy z dwoma wykonawcami na kwoty: 22 575,00 zł i 129 021,50 zł;
- rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali miasta Zgierza"- podpisano umowę na kwotę 134 936,88 zł (powiększenie bazy danych ewidencji gruntów wymaganych prawem geodezyjnym i kartograficznym).

Ponadto ogłoszone zostały postępowania dotyczące:
- oświetlenia terenu w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu;
- remontu dachu i termomodernizacji budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu, ul. 1-go Maja 63.

W dniu 12 sierpnia 2008 r. dokonano odbioru odbudowanej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 (I etap) oraz rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Zakończono prace remontowe w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych przy ulicy Łęczyckiej 24a. Dokonano adaptacji pomieszczeń "Okrąglaka" i przyległych lokali na gabinety lekarskie. Dostosowano podjazd i toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych.

04 sierpnia 2008 r. w Przychodni nr 1 Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu, przy ulicy Fijałkowskiego 2 oddano do użytku wyremontowany gabinet stomatologiczny wyposażony w nowoczesny sprzęt. Z wykonanych ekspertyz wynikało bowiem, że poprzedni sprzęt był zużyty w 75%. Zakupiono trzy nowe unity stomatologiczne, trzy fotele stomatologiczne, trzy foteliki obrotowe i trzy asystory. Koszt prac remontowych i specjalistycznego wyposażenia wyniósł 90 tys. złotych i został pokryty z budżetu miasta.

Po złożeniu II Wniosku beneficjenta o płatność projektu nr 560/2004 pn. "Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków europejskich do budżetu miasta wpłynęło 675 726,06 zł.
Została przeprowadzona także kontrola końcowa z realizacji wyżej wymienionego projektu przez Instytucję Pośredniczącą, czyli Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

W dniu 2 lipca 2008 r. w Urzędzie Miasta Zgierza odbyło się spotkanie z członkami Parku Przemysłowego Boruta Zgierz. Dotyczyło ono zmiany regulaminu Parku. Uczestniczyli w nim Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza, p. Świętosław Gołek oraz Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej, p. Andrzej Juszczyk.

23 lipca 2008 r. odbyło się spotkanie Porozumienia Organizacji Gospodarczych, na którym omawiano m. in. możliwość zorganizowania forum gospodarczego mającego na celu aktywizację przedsiębiorców z powiatu zgierskiego. W spotkaniu uczestniczyli p. Magdalena Michalak i p. Paweł Czekalski.

24 lipca 2008 r. w Urzędzie Miasta Zgierza odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące drogi ekspresowej S-14. Poprowadził je Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza, p. Świętosław Gołek. Na terenie Zgierza, przy budowie wyżej wymienionej drogi brane są pod uwagę dwa warianty przebiegu S-14. Pierwszy zakłada przebieg przez miasto, obok osiedla 650-lecia, a drugi za lasem Krogulec. Realizacja budowy drogi przewidywana jest na lata 2009-2013, w związku z tym w ciągu najbliższych tygodni władze gmin, przez które będzie przebiegać droga, mają wybrać najkorzystniejszy dla gminy wariant.

Miasto Zgierz po raz pierwszy uczestniczy w konkursie "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji". Pozytywnie oceniona przez organizatorów ankieta była podstawą zakwalifikowania do II etapu konkursu. W dniu 4 sierpnia 2008 r. został przeprowadzony audyt. Dotyczył on oceny współpracy przedsiębiorców, dostawców mediów, organizacji gospodarczych oraz banków z władzami Zgierza. Przeprowadzono także wizytację miasta oraz dokonano oceny podejmowanych na jego terenie inwestycji. Wyniki audytu będą znane pod koniec września.

W miesiącu lipcu i sierpniu przedstawiciele Urzędu brali udział w obchodach Dni Miasta w miastach partnerskich:
4-6 lipca 2008 r. - Święto Orzysza - Miasto Zgierz reprezentowali Zastępca Prezydenta, p. Stanisław Łodwig oraz Sekretarz Miasta, p. Waldemar Gorzak;
11-13 lipca 2008 r. - EL´RO - Europejskie Targi Rzemiosła Ludowego w Kieżmarku - członkami delegacji byli Zastępca Prezydenta, p. Świętosław Gołek, Przewodniczący Rady Miasta Zgierza, p. Andrzej Mięsok, radni Rady Miasta Zgierza, p. Jarosław Komorowski i p. Andrzej Kadłubański. Miasto promował Zespół Pieśni i Tańca "Boruta" ;
23-24 sierpnia 2008 r. – Maniewicze – wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu brałem udział w obchodach XVII rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę. 
23 sierpnia 2008 r. – Kostiuchnówka na Ukrainie - uczestniczyłem w uroczystości jubileuszu 10-lecia Harcerskiej Służby na Wołyniu związanej z odbudową cmentarzy legionowych.

W omawianym okresie, pomiędzy kolejnymi sesjami Rady Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 130/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. do nr 162/V/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.

W dniach 30-31 sierpnia w Parku Miejskim im. T. Kościuszki w Zgierzu odbędzie się impreza "Święto Chleba i Golonki - Smaki Jesieni”. W programie przewidziane są występy artystyczne, degustacja tradycyjnych i ekologicznych wyrobów połączona z ich sprzedażą, konkursy oraz występy zgierskich zespołów i gwiazd. Serdecznie zapraszam Państwa Radnych i mieszkańców do udziału w tej imprezie.

Radny M. Pilarski pyta o planowany przebieg trasy S-14, które z wariantów został przyjęty.

Z-ca Prezydenta Ś. Gołek wyjaśnia, że brany jest pod uwagę jeden wariant zawarty jest Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego.

Radny M. Sencerek pyta czy Studium Uwarunkowań jest jedyna wiążącą wytyczną.

Radca prawny A. Liber wyjaśnia, że Studium to przejściowe ustalenie dla Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Z-ca naczelnika P. Pluta wyjaśnia, że Plan Zagospodarowania musi być podporządkowany Studium, ale np. na wniosek radnych można zmienić zapisy Studium Uwarunkowań.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zamknął dyskusję w tej sprawie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Sprawozdanie Prezydenta. Głosowano: za-17, przeciw-1, wstrzym.-1. Sprawozdanie przyjęto.

[ Powrót ]