Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 11:51
Pkt 9. porządku obrad
Informacja na temat działań miasta w zakresie gospodarki odpadami.

Informację na temat działań Gminy Miasto Zgierz w zakresie gospodarki odpadami przedstawia z-ca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa G. Stefaniak.

1. Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami. Art. 12 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta wykonanie nie rzadziej, niż co 4 lata aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Z uwagi, że plan taki został uchwalony przez radę Miasta Zgierza w 2004 r., to w bieżącym roku, należy dokonać jego aktualizacji. W toku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę w. w. dokumentacji i została nim Pracownia Projektowa AURA ze Zgierza. W chwili obecnej projekt planu został przesłany do Starosty Zgierskiego oraz Marszałek Województwa Łódzkiego celem zaopiniowania. Z chwilą uzyskania pozytywnych opinii tych instytucji, zostanie on przedłożony radnym rady miasta Zgierza, w celu zapoznania oraz uchwalenia na kolejnej sesji. W miesiącu sierpniu na ręce Prezydenta Miasta Zgierza trafił projekt Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008 – 2011, który zgodnie z obowiązującymi przepisami jest organem opiniującym w. w. dokumentację planistyczną. Dokument ten został zaopiniowany pozytywnie bez uwag.

2. Organizacja punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gmina Miasto Zgierz reprezentowana przez Prezydenta Miasta Zgierza podpisała porozumienie z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego ElektroEko S.A. w Warszawie mające na celu powstanie jednolitego systemu zbierania tego typu odpadów. W tym celu na terenie miasta zlokalizowane zostaną punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego, w których podmioty zbierające tego typu odpady na zlecenie ElektroEko S.A. własnym kosztem i staraniem będą dokonywać zbiórki zużytego sprzętu. Adresy niżej podane, powstały po konsultacjach z Radami Osiedli, Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o. oraz Zgierską Spółdzielnią Mieszkaniową. Warto podkreślić, że lista nie jest zamknięta i w każdej chwili może być rozszerzona o nowe adresy punktów zbiórki.

Osiedle 650 – lecia – pawilony ul. Witkacego (rejon bloku 58) – pierwszy piątek miesiąca, pierwsza zbiórka 01.08.2008 r.
Targ – Plac Targowy – pierwsza sobota miesiąca, pierwsza zbiórka 02.08.2008 r.
Osiedle Kurak – parking przy kantorze – drugi piątek miesiąca, pierwsza zbiórka 08.08.2008 r.
Rudunki – ul. Słowackiego 6 – trzeci piątek miesiąca, pierwsza zbiórka 15.08.2008 r.
Podleśna – róg ul Dygasińskiego i Kossaków – czwarty piątek miesiąca, pierwsza zbiórka 22.08.2008 r.
Proboszczewice – przedłużenie ul. Przyrodniczej – pierwszy czwartek miesiąca, pierwsza zbiórka 07.08.2008 r.
Krzywie – Chełmy – róg ul. Chełmskiej i Łagiewnickiej – drugi czwartek miesiąca, pierwsza zbiórka 14.08.2008 r.
Przybyłów – ul. Słowackiego 6 – trzeci czwartek miesiąca, pierwsza zbiórka 21.08.2008 r.

Głos zabiera J. Golik z firmy "Ekopur", prosi o kierowanie pytań.

Radny J. Komorowski zapytał, co z niewykorzystanymi sprzętami?

J. Golik odpowiedział, że jego firma tylko zbiera sprzęty i przekazuje dalej.

Radny J. Komorowski zapytał w taki razie, co ze sprzętem, dzieje się po ich przekazaniu.

J. Golik wyjaśnił, że nie może zdradzić która to jest firma, zapewnia jednak, że posiada ona wszystkie niezbędne zezwolenia i na pewno nie składuje sprzętu na terenie miasta Zgierza.

Radna A. Grzelak-Makowczyńska zwraca uwagę na błędy w harmonogramie oraz na działalność spółki MPGK pod względem możliwości uiszczenia zapłaty za wywózkę śmieci.

J. Golik wyjaśnia zastrzeżenia.

Radny Z. Sobczak przychyla się do wypowiedzi radnej Grzelak-Makowczyńskiej. Radny zauważył, że kasa w której można uiścić opłatę za wywóz śmieci, czynna jest w godz. 10-14.00, jest to dość uciążliwe.

Radny Z. Antczak czy jest stały punkt zbierania?

J. Golik powiedział, że oczywiście istnieje taki stały punkt przy ul. A. Struga 20, w godz. 8-16, dowóz sprzętu na własny koszt.

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda pyta czy można również oddać takie sprzęty jak żarówki, baterie, części od różnych sprzętów, np. lampy elektronowe?

J. Golik powiedział, że przyjmowane są sprzęty w całości.

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda kieruje do prezydenta pytanie gdzie znajduje się punkt, w którym można składować zniszczone części.

Z-ca Prezydenta Ś. Gołek wyjaśnił, że nie ma takiego miejsca na terenie miasta.

Radny Z. Zapart poruszył problem Spółki ZUOK, która właśnie do zbierania i składowania odpadów była utworzona, zauważył, że radni powinni dokładnie przyjrzeć się tej sytuacji.

Przewodniczący odczytał wniosek Komisji KSO z prośba o ogłoszenie 30 minutowej przerwy przed rozpoczęciem omawiania uchwał. Przewodniczący RMZ A. Mięsok zarządził przerwę.

[ Powrót ]