Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 12:52
Pkt 10. a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie (dot. Przychodni Stomatologicznej).

Dotyczy projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności WSzS w Zgierzu poprzez likwidację w jego strukturze organizacyjnej “Przychodni Stomatologicznej”.

Zgodnie z przepisem art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej rozporządzenia lub uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczną część.

Opiniowania wymaga także wydanie rozporządzenia lub podejmowanie uchwały o przekształceniu zakładu, jeżeli w wyniku przekształcenia następuje likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych, przy czym. Ustawodawca wymaga określenia sposobu i formy zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu (lub rodzaju działalności) dalszego, nieprzerwanego udzielania tych świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania I jakości oraz terminu zakończenia działalności, nie wcześniej niż trzy miesiące od daty wydania rozporządzenia lub podjęcia uchwały o likwidacji.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są negatywne. KZiOS oraz KSO wnioskuje o niepodejmowanie uchwały.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny Z. Wałęsiński zgłasza wniosek formalny dot. zapisu w paragrafie 1 - "opinia negatywna" w sprawie uchwał dot. ograniczenia działalności WSzS w Zgierzu.

Sekretarz Miasta Zgierza W. Gorzak wyjaśnia drogę prawno-formalną. Nie wydanie opinii byłoby równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej, zasadne jest więc w tej sytuacji wydanie jedynie opinii negatywnej.

Radny M. Hiliński przybliża trudną sytuacje Szpitala w Zgierzu. Zauważył, że radni powinni zrobić wszystko aby NFZ podpisał kontrakt z MZPR dot. usług stomatologicznych.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny Z. Wałęsińskiego. Głosowano: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0. Wniosek przyjęto.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]