Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 13:03
Pkt 10. b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie (dot. Oddziału Interny Dziecięcej i Alergologii).

Dotyczy projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności WSzS w Zgierzu poprzez likwidację w jego strukturze : Oddziału Interny Dziecięcej i Alergologii”.

Zgodnie z przepisem art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej rozporządzenia lub uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczną część.

Opiniowania wymaga także wydanie rozporządzenia lub podejmowanie uchwały o przekształceniu zakładu, jeżeli w wyniku przekształcenia następuje likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych, przy czym. Ustawodawca wymaga określenia sposobu i formy zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu (lub rodzaju działalności) dalszego, nieprzerwanego udzielania tych świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania I jakości oraz terminu zakończenia działalności, nie wcześniej niż trzy miesiące od daty wydania rozporządzenia lub podjęcia uchwały o likwidacji.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały. KZiOS - negatywna. KSO-brak opinii.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok przypomniał, że wniosek radnego Wałęsińskiego dot. także uchwały obecnie omawianej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Przewodniczący A. Mięsok oddał prowadzenie obrad radnemu J. Komorowskiemu.

[ Powrót ]