Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 13:09
Pkt 10. e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych,

W § 1 i § 2 zwiększa się dochody o kwotę 2.447.056,92 zł oraz zmniejsza się o 800.000 zł w tym:
800.000 zł – przesunięcie środków z Dz. 700, rozdz. 70005 do Dz. 010, rozdz. 01095
1.500 zł – środki z Wydziału bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (refundacji kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej)
1.143.008,86 zł – I i II transza środków pozyskanych z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pt. “Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w gminie miasto Zgierza”
3.115.,49 zł – refundacja przez organizatora zawodów kosztów przejazdu uczestników biorących udział w międzynarodowym turnieju piłki nożnej w Belgii
133.032 Ł – z tytułu zwrotu podatku VAT za 2007 r. z Urzędu Skarbowego oraz odpłatności uczestników za udział w imprezach sportowych organizowanych przez MOSiR
5.000 zł – zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i świadczeń
7.300 zł – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

W§ 3 zwiększa się przychody o kwotę 50.000 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków za 2007 r.

W § 4 i § 5 zwiększa się wydatki z tytułu uzyskanych dochodów , przychodów oraz dokonuje się przesunięć między działami I rozdziałami, w tym na:
80.200 zł - wydatki bieżące oraz inwestycje (zakup elektronicznej tablicy informacyjnej) Wydziału Promocji Miasta
304.783,86 zł – wydatki bieżące Wydziału Księgowości
50.000 zł – zakup domu kontenerowego dla potrzeb mieszkańców poszkodowanych w trakcie klęski żywiołowej
300.000 zł – dotacja przedmiotowa dla Miejskich Usług Komunikacyjnych
426.256,57 zł – wydatki w placówkach oświatowych (w tym 58.056 zł remont dachu sali gimnastycznej w SP-5, 353.200,57 zł – na budowę sali gimnastycznej w SP-10, 15.000 zł – budowę kotłowni w SP-1)
200.000 zł – porządkowanie terenu na obszarze miasta
14.000 zł – dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych (wyposażenie gabinetu ginekologicznego w Przychodni Rejonowej przy ul. Łęczyckiej 24a)
75.000 zł – dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Centrum Kultury Dziecka
3.115,49 zł - pokrycie kosztów przejazdu uczestników biorących udział w międzynarodowym turnieju piłki nożnej w Belgii
1.500 zł – wydatki bieżące Wydziału Zarządzania kryzysowego
7.320 zł – opracowanie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Zgierza
92.017 zł – koszty związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta
9.400 zł – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli w innej gminie, będących mieszkańcami naszego miasta
96.489 zł – dla Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji (w tym 32.000 zł – pokrycie kosztów zakupu sprzętu pływającego oraz rowerów turystycznych, 6.000 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem ratowników na Stawie Miejskim, 58.489 zł – częściowe pokrycie kosztów remontu pływalni przy ul. Leśmiana 1)
871.873 zł – wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
8.800 zł – zakup maszyny myjąco – czyszczącej dla SP-3
4.200 zł – rozliczenie należności dla Gimnazjum Nr 3 z tytułu działalności Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgierzu
5.000 zł – wydatki bieżące Rady osiedla Stare Miasto
300 zł – wydatki bieżące Rady Osiedla Krzywie – Chełmy
310 zł – wydatki bieżące Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz
1.900 zł – wydatki bieżące Rady osiedla Przybyłów
6.400 zł – działalność nowo powstałej Rady Osiedla Kurak

W § 6 dokonuje się zmian w planie Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W § 7 dokonuje się zmian w planie finansowym miejskich przedszkoli oraz Miejskich Usług Komunikacyjnych.

W §8 i § 9 w zakresie zadań powierzonych – zwiększa się z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 356.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Głos zabiera Skarbnik D. Kubiak omawia projekt uchwały zgłaszając jednocześnie autopoprawkę. Skarbnik omówiła także wniosek KBiF.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały. KBiF nie wydała opinii. KSt-Pr nie wydała opinii.

Radny R. Gajda zapytał jakie są lisy wniosku KBiF?

Prezydent J. Sokół wyjaśnił, że nie przyjął wniosku komisji jako autopoprawki.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-13, przeciw-7, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]