Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 13:19
Pkt 10. ppkt f) porządku obrad
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/201/08 rady miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu miasta Zgierza na rok 2009.

Zmiany zapisów w uchwale Nr XXII/201.08 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu miasta Zgierza na rok 2009 wynikają z konieczności dostosowania ich do art. 181, ust. 1 i art. 183, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]