Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 13:23
Pkt 10. ppkt g) porządku obrad
W sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.

Zgodnie z art. 174 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych uchwala rada Miasta.

Uchwałą Nr XVIII/163/08 z dnia 28 lutego 2008 r. Rada Miasta Zgierza ustaliła stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej w wysokości 2,88 zł.

W dniu 16.07.2008 r. i 07.08.2008 r. złożono pisma do Prezydenta Miasta Zgierza o zwiększenie dotacji przedmiotowej w związku z kosztami utrzymania komunikacji autobusowej spowodowanymi wzrostem cen paliw na rynku. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej po zmianie wynosi 3,06 zł.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny M. Pilarski zgłasza wątpliwości co do uzasadnienia do projektu uchwały.

Z-ca prezydenta S. Łodwig wyjaśnia wątpliwości radnego.

Radny M. Pilarski poprosił o dokładną informację na temat wyliczeń stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej. Chce wiedzieć jakie inwestycje są planowane w związku z podniesieniem stawki.

Z-ca prezydenta S. Łodwig powiedział, że zakres inwestycji mógłby omówić prezes Markab, analizy wykonywane są na bieżąco w spółce.

Radny M. Plilarski zwraca uwagę na fakt, że stawka jest bardzo wysoka.

Radny M. Hiliński przypomniał, że na jednym z posiedzeń KR obecny był prezes Spółki Markab, który wówczas tłumaczył, że bardzo obciążające dla budżetu spółki są ceny paliw.

Z-ca prezydenta S. Łoedwig tłumaczy że wysokość stawki nie jest przypadkowa. Wielu ludzi pracuje nad tym aby szczegółowo analizować i dostarczać prezydentowi informacji niezbędnych do podejmowania takich decyzji.

Radna B. Palmowska zapytała, czy jeśli jest większa dotacja miasta, to czy bilety dla mieszkańców zdrożeją czy nie?

Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto H. Urbanowski streścił wywiad prezesa Spółki Markab pana Wachowicza udzielonego Ekspresowi Ilustrowanemu, podważając jego wiarygodność. Zapytał, czy jest możliwość wprowadzenia, na teren Zgierza, innego przewoźnika?

Radny M. Pilarski zauważył, że uzasadnienie do projektu uchwały nie jest odpowiednio przygotowane.

Radny Z. Zapart wyjaśnił, że KR została poinformowana o tym, że dotacja dla spółki jest zbyt niska. Jeśli miasto nie podniesie stawki dotacji, to należałoby podnieść ceny biletów, a tego przecież nikt nie chce.

Radny M. Pilarski powiedział, że klub PiS chce tylko rzetelnej analizy, której nie ma w uzasadnieniu uchwały.

Radny G. Maciński zauważył, że w ostatnim czasie odeszło wielu kierowców ze względu na zbyt niskie wynagrodzenia. Dodał, że trzeba także sukcesywnie wymieniać tabor.

Radny M. Forfecki zapytał, czy stawka 3,06 zł jest jedyna, czy są jeszcze jakieś inne koszty? Ile faktycznie jest wykonywanych kilometrów?

Z-ca Prezydenta S. Łodwig wyjaśnił, że stawka wozokilometra wynosi ok. 4,86 zł.

Prezes G. Kowalski wyjaśnił, że ilość wykonanych kilometrów można by obliczyć tylko w sposób elektroniczny. Inaczej to nie jest możliwe.

Radny G. Maciński zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym temacie, poddanie projektu uchwały pod głosowanie oraz odłożenie sprawy do wrześniowych komisji RMZ.

Radny R. Gajda zgłasza wniosek formalny dot. prośby wykonania analizy finansowania, możliwości reorganizowania spółki komunikacyjnej oraz dostarczenie materiałów na wrześniową sesję RMZ.

Radny M. Pilarski zgłasza dalej idący wniosek formalny o przełożenie omawiania uchwały na sesję RMZ we wrześniu z mocą obowiązującą od sierpnia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Pilarskiego. W głosowaniu: za-6, przeciw-13, wstrzym.-0. Wniosek przyjęto.

Radny M. Pilarski poprosił o 5 minut przerwy w obradach.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zarządził 5 minut przerwy.

[ Powrót ]