Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 14:13
Pkt 10. h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego na terenie miasta Zgierza.

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 196 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) daje możliwość Radzie Miasta Zgierza ustalenia w drodze uchwały innych miejsc niż wymienione w ustawie (zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, placówki oświatowo – wychowawcze, pomieszczenia zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej, małe jednoizbowe lokale gastronomiczne) przeznaczonych do użytku publicznego, jako stref wolnych od dymu tytoniowego na terenie miasta Zgierza.

Gmina – Miasto Zgierz będąc zobowiązana do podejmowania działań zmierzających do ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu przez kształtowanie polityki zdrowotnej i społecznej, szczególnie przez ochronę prawa niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz promocję zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu palenia papierosów i używania wyrobów tytoniowych, proponuje wyznaczenie takich miejsc w drodze uchwały.

W celu ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu wyrobów tytoniowych, należy w drodze uchwały wyznaczyć ogólnodostępne miejsca przeznaczone do użytku publicznego, na terenie których może przebywać nieokreślona ilość przypadkowych osób niepalących i nieletnich, jako strefy wolne od dymu tytoniowego, takie jak przystanki komunikacji publicznej, place zabaw dla dzieci i klatki schodowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący Zarządy RO Stare Miasto H. Urbanowski zauważył, że przepisy są słuszne, tylko kto będzie egzekwował nowe przepisy prawa?

Przewodniczący Zarządu RO Nowe Miasto A. Łaszczewski uważa, że uchwała ta będzie ograniczała swobody obywatelskie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]