Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 14:20
Pkt 10. i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

W § 1 Statutu konieczna jest zmiana ust. 7 w związku z realizacją przez Ośrodek od dnia 01 sierpnia 2008 r. zadania dotyczącego przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.). Ustawa ta uchyla jednocześnie z dniem 01 października 2008 r. ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, od której odniósł się dotychczasowy zapis ust. 7.

W wyniku przeprowadzonego konkursu został zaprojektowany wzór logo MOPS-u, który wraz z regulaminem korzystania z niego jest przedmiotem niniejszej uchwały.

W § 4 proponuje się oddanie ust. 1A umożliwiającego powołanie w strukturze Ośrodka zespołu, który w sposób profesjonalny obejmie pomocą osoby bezrobotne w zakresie kompleksowego wsparcia psychologicznego, prawnego, zawodowego, dzięki któremu podopieczni Ośrodka będą mogli powrócić na rynek pracy, a także odnaleźć swoje miejsce w środowisku lokalnym, podnieść poczucie własnej wartości, nawiązać kontakty i odbudować więzi rodzinne i społeczne.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]