Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 14:23
Pkt 10. j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz.

Mając na uwadze zmianę przepisów unijnych dotyczących wysokości maksymalnej kwoty otrzymanych ulg w podatku od nieruchomości łącznie z pomocą publiczną udzieloną przedsiębiorcy w ciągu 3 lat do 200 tys euro oraz nieadekwatność przyznanych mocą powyższych uchwał zwolnień od podatków do warunków ich otrzymania stwierdza się potrzebę ich uchylenia.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny G. Maciński zauważył, że należy wrócić do dyskusji z przedsiębiorcami. Nie powinno się podejmować decyzji bez usłyszenia opinii zainteresowanych w tej sprawie.

Z-ca Prezydenta Ś. Gołek wyjaśnił, że prezydent jest w trakcie powoływania zespołu składającego się z przedstawicieli zgierskich przedsiębiorców.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]