Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 14:28
Pkt 10. k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu usług komercyjnych i publicznych położonego w rejonie ulic: ulicy Łódzkiej i ulicy Powstańców Śląskich.

W związku z niemożnością uzyskania uzgodnienia od zarządcy drogi (Generalna Dyrekcja Gród Krajowych i Autostrad) w sprawie lokalizacji nowych wjazdów I zjazdów brak jest możliwości sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu usług komercyjnych i publicznych położonego w rejonie ulic: ulicy Łódzkiej i ulicy Powstańców Śląskich.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radna A. Grzelak-Makowczyńska zauważyła, że nie można zmieniać Planu Zagospodarowania tylko dlatego że inwestor zmienia swoje plany.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]