Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Miasta Zgierza 2008-11-26 7:59
W dniu 27 listopada 2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Zgierza.

Pkt 1. porządku obrad2008-11-27 9:55
Otwarcie sesji.

Pkt 1. porządku obrad - cd.2008-11-27 10:06
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad2008-11-27 10:10
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

Pkt 3. porządku obrad2008-11-27 10:11
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. porządku obrad2008-11-27 10:41
Zapytania mieszkańców.

Pkt 5. porządku obrad2008-11-27 10:47
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 5. porządku obrad cd.2008-11-27 10:49
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami cd.

Pkt 6. porządku obrad2008-11-27 10:50
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Pkt 7. porządku obrad2008-11-27 10:56
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2009 r.

Pkt 8. porządku obrad2008-11-27 10:58
Informacja o stanie realizacji inwestycji w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Pkt 8. porządku obrad2008-11-27 11:36
Informacja o stanie realizacji inwestycji w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego - cd.

Przerwa w obradach2008-11-27 11:38
Przewodniczący RMZ A. Mięsok Ogłasza 20 minową przerwę.

Wznowienie obrad2008-11-27 12:23
Po przerwie.

Pkt 9. ppkt a) porządku obrad2008-11-27 12:25
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Zgierza będącego protestem przeciwko zbyt niskiej subwencji oświatowej.

Pkt 9. ppkt b) porządku obrad2008-11-27 12:33
Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.

Pkt 9. ppkt c) porządku obrad2008-11-27 12:35
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/177/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".

Pkt 9. ppkt d) porządku obrad2008-11-27 12:37
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

Pkt 9. ppkt e) porządku obrad2008-11-27 12:44
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Pkt 9. ppkt f) porządku obrad2008-11-27 12:46
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 r. w zakresie zadań własnych.

Pkt 9. ppkt g) porządku obrad2008-11-27 12:53
Podjęcie uchwały w sprawie wypłat ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Zgierzu.

Pkt 9. ppkt h) porządku obrad2008-11-27 13:23
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Pkt 9. ppkt i) porządku obrad2008-11-27 13:43
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie miasta Zgierza.

Przerwa w obradach.2008-11-27 13:46
Przerwa w obradach.

Po przerwie2008-11-27 13:59
Wznowienie obrad.

Pkt 9. ppkt j) porządku obrad2008-11-27 14:10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu celem określenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 9. ppkt k) porządku obrad2008-11-27 14:13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza.

Pkt 9. ppkt l) porządku obrad2008-11-27 14:17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/234/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

Pkt 9. ppkt ł) porządku obrad2008-11-27 14:19
Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia działań zmierzających do likwidacji jednostki budżetowej "Ilustrowany Tygodnik Zgierski”.

Przerwa w obradach2008-11-27 15:00
Z-ca Przewodniczącego K. Karasiński ogłosił przerwę.

Po przerwie2008-11-27 15:06
Po stwierdzeniu quorum z-ca przewodniczącego wznawia obrady po przerwie.

Pkt 9. ppkt m) porządku obrad2008-11-27 15:07
Podjęcie uchwały w sprawie odsunięcia Pana Andrzeja Mięsoka – Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza od prowadzenia obrad Rady Miasta Zgierza na okres trzech kolejnych sesji Rady.

Pkt 9. ppkt n) porządku obrad2008-11-27 15:42
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Wojciecha Stopczyka na czynności podejmowane przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 9. ppkt o) porządku obrad2008-11-27 15:45
w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielania dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań

Pkt 10. porządku obrad2008-11-27 15:50
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 11. porządku obrad2008-11-27 15:51
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 11. porządku obrad - cd.2008-11-27 15:58
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 12. porządku obrad2008-11-27 16:23
Zamknięcie obrad sesji.

 Wyswietlono: 0 do 38 wiadomosci z  38