Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 12:25
Pkt 9. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Zgierza będącego protestem przeciwko zbyt niskiej subwencji oświatowej.

Uzasadnieniem do projektu uchwały jest stanowisko Rady Miasta Zgierza.

Stanowisko Rady Miasta Zgierza wyrażające protest przeciwko zbyt niskiej subwencji oświatowej.

Rada Miasta Zgierza V Kadencji, mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży naszego miasta, z niepokojem obserwuje cyklicznie powtarzającą się sytuację, kiedy to kwota subwencji oświatowej wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie wystarcza na pokrycie płac i pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz, nie wspominając o innych kosztach utrzymania szkół.

Zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty powodują ciągły wzrost zadań edukacyjnych dla miasta, rosnące wynagrodzenia nauczycieli sprawiają, że systematycznie zwiększa się kwota, którą samorząd corocznie musi przeznaczyć na oświatę z własnych dochodów.

Kwota subwencji w roku 2007 roku wynosiła 18.749.384,00 złotych - wykonanie wydatków bez inwestycji to 27.061.377,00 złotych. W roku 2008 kwota subwencji została wyliczona na 20.496.292,00 złotych a planowana kwota wydatków, także bez wydatków inwestycyjnych, to 25.991.378,00 złotych. Na samo zabezpieczenie skutków podwyżek płac i pochodnych dla nauczycieli w szkołach, do kwoty subwencji wyrównującej zabrakło 450.000,00 złotych.

W subwencji oświatowej nie uwzględnia się między innymi rzeczywistych kosztów realizacji obowiązku szkolnego w formie realizacji nauczania indywidualnego, dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, zabezpieczenia opieki świetlicowej, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, korzystania przez nauczycieli z płatnych urlopów na poratowanie zdrowia.

Jednocześnie obowiązujące akty prawa oświatowego nie określają jednolitej dla wszystkich gmin metodologii wyliczenia średnich płac nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

W obecnym stanie prawnym, co także należy podkreślić, obowiązkowa edukacja 6-latków i cała edukacja przedszkolna finansowana jest ze środków własnych gminy. Planowana wysokość dotacji z budżetu miasta w 2008 roku to 6.900.000,00; przy wykonaniu 6.487.531,00 w roku 2007.

Radny J. Komorowski mówi, iż po przyjęciu tej uchwały można by było wystosować apel do innych Samorządów Gmin podobnej wielkości o wsparcie działań naszych działań.

Radny Z. Zapart proponuje aby zmienić zapis do parlamentarzystów Ziemi Łódzkiej na okręg wyborczy Nr 11.

Propozycje przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]