Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 12:35
Pkt 9. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/177/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".

Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami przedstawicieli rad osiedli proponuje się rozszerzyć listę podmiotów uprawnionych do składania wniosków o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”. Wnioski składać mogą podobnie jak przy tytule honorowym „Zasłużony dla Miasta Zgierza” organizacje polityczne, partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia, komisje Rady Miasta Zgierza, kluby radnych Rady Miasta Zgierza, Konwent Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza, rady osiedli, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto wyraża zadowolenie, że jego uwagi zostały zawarte w zapisie projektu uchwały.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]