Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 12:37
Pkt 9. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

Dyrekcja Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego w Zgierzu zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie procedury wynikającej z art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ograniczającej działalność jednostki poprzez likwidację w jej strukturze komórki organizacyjnej o nazwie „Oddział Ortopedii Onkologicznej”. Dyrekcja placówki chcąc uporządkować strukturę organizacyjną szpitala i dostosować ją do stanu faktycznego podjęła decyzję o likwidacji wymienionej powyżej komórki organizacyjnej. Decyzja o likwidacji jest następstwem nie podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w tym zakresie. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w opisanym zakresie jest zapewnione przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi.

Radny M. Pilarski przedstawia opinię KSO.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddaje pod głosowanie wniosek KSO, aby zapis z paragrafu pierwszego brzmiał "opiniuje się negatywnie...".

Głosowanie: za - 8, przeciw - 8, wstrzym.-2, wniosek nie przeszedł - nie uzyskał większości.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-8, przeciw-6, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]