Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 12:44
Pkt 9. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej sprawianie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, co wynika z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej. W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie uchwały precyzującej zasady jego organizowania przez jednostkę odpowiedzialną za realizację tego zadania.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]