Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 12:46
Pkt 9. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 r. w zakresie zadań własnych.

Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig przedstawia projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Radny P. Pelikan pyta o nagłośnienie w sali konferencyjnej pyta o uzasadnienie.

Radna B. Palmowska zwraca uwagę na oszczędności i pyta czy nadal będą wprowadzone tak znaczące oszczędności.

Skarbnik D. Kubiak udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Radna Stefanowicz pyta o zakup ciągnika dla kogo on będzie przeznaczony.

Skarbnik Miasta D. Kubiak wyjaśnia, iż zakup będzie na potrzeby MOSiR-u.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-5, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]