Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 13:23
Pkt 9. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Do tematu wprowadza z-ca prezydenta S. Łodwig. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków regulowana jest przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w postaci rozporządzenia Ministra Budownictwa. Spółka „Wodociągi i kanalizacja – Zgierz” zgodnie z przepisami określiła taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza na okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne z wyjątkiem KSO - opinia negatywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny M. Pilarski uważa, że ceny i tak są zbyt wysokie.

Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig przedstawia informację nt. obowiązujących cen za wodę i ścieki w Zgierzu w szczególności przedstawia sytuację ościennych miast.

W-ce Przewodniczący RMZ K. Karasiński przypomina, że KIG zgłosiła wniosek do prezesa Spółki "Wod-Kan" Zgierz, aby informacja o cenach zawierała także propozycje dot. możliwości oszczędzania zużycia wody (np. możliwość zakładania sezonowych liczników).

Prezes Spółki "Wod-Kan" P. Karasiewicz powiedział, że takie informacje są na stronach internetowych spółki.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-13, przeciw-5, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]