Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 14:13
Pkt 9. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza.

Z-ca prezydenta S. Łodwig referuje projekt uchwały. Zmiana zapisu w uchwale wynika z zaleceń regionalnej izby obrachunkowej.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]