Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 15:42
Pkt 9. ppkt n) porządku obrad
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Wojciecha Stopczyka na czynności podejmowane przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Rada Miasta Zgierza po rozpatrzeniu skargi Pana Wojciecha Stopczyka na czynności podejmowane przez Prezydenta Miasta Zgierza uznała ją za bezzasadną.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-12, przeciw-0, wstrzym.-9, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]