Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 15:45
Pkt 9. ppkt o) porządku obrad
w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielania dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań

Omawiany projekt referuje z-ca prezydenta S. Łodwig.

Przedmiotem przejęcia w zarząd jest 12 dróg powiatowych o łącznej długości 22,644 km. Są to drogi stanowiące podstawę układu komunikacyjnego naszego miasta. Odpłatne przejecie zadań w zakresie ich bieżącego utrzymywania i eksploatacji pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie środków finansowych oraz szybsze podejmowanie niezbędnych działań remontowo-porządkowych w obrębie ich pasów drogowych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawia opinie do projektu uchwały, która jest pozytywna. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]