Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-26 7:59
Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Miasta Zgierza
W dniu 27 listopada 2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2009 r.
 8. Informacja o stanie  realizacji inwestycji w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) stanowiska Rady Miasta Zgierza będącego protestem przeciwko zbyt niskiej subwencji oświatowej,

  b) wstąpienia w skład Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,

  c) zmiany uchwały Nr XVII/177/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza",

  d) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu,

  e) określenia zasad sprawiania pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu,

  f) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 r. w zakresie zadań własnych,

  g) wypłat ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Zgierzu,

  h) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.,

  i) określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie miasta Zgierza,

  j) ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu celem określenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych Gminy Miasto Zgierz,

  k) zmiany uchwały Nr XXVI/233/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza,

  l) zmiany uchwały Nr XXVI/234/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza,

  ł) zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia działań zmierzających do likwidacji jednostki budżetowej "Ilustrowany Tygodnik Zgierski”,

  m) odsunięcia Pana Andrzeja Mięsoka – Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza od prowadzenia obrad Rady Miasta Zgierza na okres trzech kolejnych sesji Rady.

 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok

[ Powrót ]