Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 10:56
Pkt 7. porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2009 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy odbywa sesje zwyczajne zwoływane w ilości niezbędnej do wykonywania zadań rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Dla prawidłowego realizowania zadań wynikających z ustawy i o samorządzie gminnym i Statutu Miasta Zgierza, Rada Miasta Zgierza uchwala półroczny plan pracy.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowano: za-20, przeciw -0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]