Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 10:25
Pkt 6. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki „ Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z o.o.

Z-ca prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały oraz zgłasza autopoprawki do projektu.

Na stanie majątku Gminy Miasto Zgierz znajdują się sieci i przyłącza wodociągowe oraz sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej realizowane w roku 2007 i 2008 jako inwestycje wspólne z mieszkańcami (Grupy Właścicieli Nieruchomości) oraz wybudowane wcześniej, a nie przekazane do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z o.o.

Ponieważ wymieniona Spółka posiada na swoim majątku pozostałe sieci wodno- kanalizacyjne i zajmuje się na terenie Miasta Zgierza eksploatacją i konserwacją tych sieci, wskazane jest przekazanie pozostających na stanie Gminy Miasto Zgierz sieci na majątek Spółki. Przekazanie składników majątku w postaci aportu jest korzystne dla miasta, ponieważ uzyskujemy dodatkowe udziały w Spółce. Wartości środków trwałych proponowanych do przekazania określono jako wartości księgowe na dzień 31 grudnia 2009 r. Do Spółki wnosimy również dwie działki nr ewidencyjny 294/7 i 294/8 obręb 125, położone w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 108C i 108B. Celem ich przekazania jest zapewnienie możliwości eksploatacji pokładów wodonośnych czwartorzędu i górnej kredy.

Jednocześnie proponuje się wniesienie do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z o.o. aportu pieniężnego. Celem jego wniesienia jest zasilenie funduszu Spółki, za które mogłaby wykonywać zadania z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz miasta Zgierza.

Poprzez aport miasto uzyska dodatkowo 2 011 udziałów w Spółce, co da łącznie 3 015 udziałów na kwotę 3 768 750 zł.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Komisja Statutowo-Prawna wydała opinię negatywną jednak punkty będące podstawą tej opinii po wprowadzeniu autopoprawek jest niezasadna.

Radny M. Pilarski prosi o wyszczególnienie co zostanie wykonane za ten aport, jakie inwestycję w jakich kwotach, jednocześnie zwraca uwagę na gigantyczną pazerność tej spółki.

Z-ca prezydenta S. Łodwig wyjaśnia, że to nie Spółka wymusza te działania. Jest to w interesie Zgierza, aby te działki przekazać w zarządzanie Spółki.

Dyrektor Spółki WodKan M. Ignasiak wyjaśnia, że środki z aportu przeznaczone będą na budowę wodociągu w ul. Jedlickiej i Okręglik są to inwestycje związane z gminami ościennymi natomiast prace będzie wykonywać Spółka.

Radny M. Pilarski czy Miasto będzie naliczało opłaty adiacenckie mieszkańcom? Prosi o dokładne kwoty odnośnie ulicy Jedlickiej i Okręglik? Pyta kto będzie właścicielem wodociągu?

Odnośnie kwot odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta D. Kubiak przypominając, że na poprzedniej były one dokładnie podawane.

Dyrektor Spółki WodKan M. Ignasiak wyjaśnia, że Spółka raczej dokłada do tej inwestycji. Rozliczenie będzie możliwe po wykonaniu tej inwestycji. Właścicielem będzie Spółka.

Z-ca prezydenta S. Łodwig odpowiada, że nie ma planów na dzień dzisiejszy uchwały o opłatach adiacenckich wynikających z tej inwestycji.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto mówi, że jego zdaniem Spółka powinna inwestować swoje środki we wszystkie inwestycje.

Z-ca prezydenta S. Łodwig mówi, że wydaje się oczywistym, że dla Spółki dobre jest jeśli posiada swój duży kapitał. Każdy aport podwyższa ten kapitał to jest jeden z "przyczynków" dla, których warto to robić. Przypomina radnym o spotkaniach Władz Miasta i mieszkańców tych dzielnic z prośbą o zrealizowanie tej inwestycji. radni przyjmowali prośby, zapadły deklaracje i w budżecie miasta znalazły się stosowne zapisy.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto pamięta jak mieszkańcy prosili o tą inwestycje i zdaje sobie sprawę z tego, że są potrzebne, ale pyta czy jest to jedyna możliwość realizacji tego przedsięwzięcia?

Radny M. Pilarski uważa, że "takie żerowanie na mieście" nie jest dobre. Spółka powinna zabiegać o większy zysk ponieważ do tego jest powołana, a póki co Spółka przychodzi po prośbie. Wstrzyma się od głosu w podejmowaniu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-4, Uchwałę podjęto.

[ Powrót ]