Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 12:00
Pkt 6. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez Powiat Zgierski.

Z-ca prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały i zgłasza autopoprawki do projektu.

Komisje nie opiniowały poprawionego projektu uchwały. Komisja Statutowo-Prawna do zmienionego projektu nie zgłasza uwag.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]