Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 12:02
Pkt 6. ppkt f) porządku obrad
projekt uchwały w sprawie powołania asystentów społecznych radnych miasta Zgierza.

Radny R. Gajda w imieniu Klubu PiS zgłasza projekt uchwały. Zgłosił autopoprawki.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej nie zgłasza uwag.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-9, przeciw-11, wstrzym.-2, uchwały nie podjęto.

[ Powrót ]