Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Miasta Zgierza 2009-03-25 11:12
W dniu 26 marca 2009 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Zgierza.

Pkt 1. porządku obrad2009-03-26 9:02
Otwarcie sesji.

Pkt 1. porządku obrad2009-03-26 9:09
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad2009-03-26 9:22
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

Pkt 3. porządku obrad2009-03-26 9:23
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 3. porządku obrad - cd.2009-03-26 9:46
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli - cd.

Pkt 4. porządku obrad2009-03-26 10:05
Zapytania mieszkańców.

Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2009-03-26 10:06
Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Anny Marii Szawłowskiej w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Pkt 5. ppkt b) porządku obrad2009-03-26 10:08
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza".

Pkt 5. ppkt b) porządku obrad - cd.2009-03-26 10:18
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza" - cd.

Pkt 5. ppkt b) porządku obrad -cd.2009-03-26 10:25
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza" - cd.

Pkt 5. ppkt c) porządku obrad2009-03-26 10:30
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".

Pkt 5. ppkt d) porządku obrad2009-03-26 10:39
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Pkt 5. ppkt e) porządku obrad2009-03-26 10:41
Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia w 2009 roku środków na realizację projektu pod nazwą "Jestem potrzebny, chcę być potrzebny" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej" - Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Pkt 5. ppkt f) porządku obrad2009-03-26 10:44
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej "Razem Więcej" dla Gminy Miasto Zgierz na rok 2009 rok.

Pkt 5. ppkt g) porządku obrad2009-03-26 10:49
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.

Pkt 5. ppkt h) porządku obrad2009-03-26 10:52
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Pkt 5. ppkt i) porządku obrad2009-03-26 10:56
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Zgierz.

Przerwa w obradach2009-03-26 10:59
Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 25 minut przerwy.

Po przerwie2009-03-26 11:53
Przewodniczący RMZ A. Mięsok wznawia obrady po przerwie.

Pkt 5. ppkt j) porządku obrad2009-03-26 11:54
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Pkt 5. ppkt k) porządku obrad2009-03-26 12:03
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Pkt 5. ppkt l) porządku obrad2009-03-26 12:05
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.

Pkt 5. ppkt m) porządku obrad2009-03-26 12:07
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/248/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wypłat ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Zgierzu.

Pkt 5. ppkt n) porządku obrad2009-03-26 12:09
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza wyrażające negatywne stanowisko dla rządowego projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Pkt 5. ppkt n) porządku obrad2009-03-26 12:58
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza wyrażające negatywne stanowisko dla rządowego projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze - cd.

Pkt 5. ppkt o) porządku obrad2009-03-26 13:05
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Zgierza.

Pkt 5. ppkt o) porządku obrad cd.2009-03-26 13:09
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Zgierza - cd.

Pkt 5. ppkt o) porządku obrad - cd2009-03-26 13:26
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015 - cd.

Pkt 5. ppkt p) porządku obrad2009-03-26 13:45
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Kodłubańskiego.

Pkt 5. ppkt r) porządku obrad2009-03-26 13:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia zawartego w dniu 1 października 2008 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zgierskiego, a Prezydentem MIasta Zgierza w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego dotyczących ustawienia krawężnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5160E - ul. Łagiewnicka w Zgierzu, na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Chełmskiej.

Przerwa w obradach2009-03-26 13:54
Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 5 minut przerwy.

Po przerwie2009-03-26 14:02
Przewodniczący RMZ A. Mięsok wznawia obrady po przerwie.

Pkt 5. ppkt r) porządku obrad - cd.2009-03-26 14:08
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia zawartego w dniu 1 października 2008 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zgierskiego, a Prezydentem Miasta Zgierza w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego dotyczących ustawienia krawężnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5160E - ul. Łagiewnicka w Zgierzu, na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Chełmskiej - cd.

Pkt 5. ppkt s) porządku obrad2009-03-26 14:09
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na przebudowę ul. Łagiewnickiej i ul. Chełmskiej.

Pkt 5. ppkt t) porządku obrad2009-03-26 14:17
Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka z o.o.

Pkt 6. porządku obrad2009-03-26 14:19
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 7. porządku obrad2009-03-26 14:22
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Pkt 8. porządku obrad2009-03-26 14:30
Informacja na temat realizacji wychowania sportowego w szkołach prowadzonych przez miasto Zgierz.

Pkt 9. porządku obrad2009-03-26 14:30
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 10. porządku obrad2009-03-26 14:37
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 11. porządku obrad2009-03-26 14:55
Zamknięcie obrad sesji.

 Wyswietlono: 0 do 42 wiadomosci z  42