Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-25 11:12
Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Miasta Zgierza
W dniu 26 marca 2009 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie wstąpienia Anny Marii Szawłowskiej w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,

  b) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza",

  c) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza",

  d) Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.,

  e) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej "Razem Więcej" dla Gminy Miasto Zgierz na rok 2009 rok,

  Autopoprawka z dnia 24.03.2009 r.

  f) Projekt uchwały w sprawie zapewnienia w 2009 roku środków na realizację projektu pod nazwą "Jestem potrzebny, chcę być potrzebny" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej" - Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej",

  Autopoprawka z dnia 24.03.2009 r.

  g) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza,

  h) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej,

  i) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Zgierz,

  j) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu,

  k) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,

  l) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych,

  m) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/248/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wypłat ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Zgierzu,

  n) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza wyrażające negatywne stanowisko dla rządowego projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

  o) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Zgierza.

  Załącznik Nr 1

  Załącznik Nr 1


 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Informacja na temat realizacji wychowania sportowego w szkołach prowadzonych przez miasto Zgierz.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

[ Powrót ]