Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 10:06
Pkt 5. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Anny Marii Szawłowskiej w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok omawia projekt uchwały.

W związku z rezygnacją z mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza – pana Kuby Dzianacha, Przewodniczący Rady Miasta Zgierza w dniu 3 marca 2009 r. wystąpił na piśmie z zapytaniem, czy pani Anna Maria Szawłowska wyraża zgodę na wstąpienie i przyjęcie mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Pani Anna Maria Szawłowska w dniu 10 marca 2009 r. złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie i przyjęcie mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w miejsce Kuby Dzianacha.

Zgodnie z § 32 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada Miasta Zgierza podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę ważnych głosów, a nie utracił prawa wybieralności i wyraził na piśmie zgodę na objęcie mandatu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]