Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 10:30
Pkt 5. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".

Sekretarz Miasta W. Gorzak omawia projekt uchwały i przedstawia kandydatury do tego tytułu.

Zgodnie z Regulaminem nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" tytuł honorowy nadaje się osobom fizycznym, które nie są mieszkańcami miasta Zgierza, za szczególny wkład wniesiony w rozwój i kształtowanie pozycji naszego miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym. W danym roku tytuł honorowy można nadać jednej osobie.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich przedstawia opinie do kandydatur, wszystkie są pozytywne.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Radny M. Forfecki w imieniu Klubu PiS szczególnie rekomenduje kandydaturę A. Wieszczyk.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok wyjaśnia procedurę głosowania.

Radni otrzymują kartki do głosowania, wybierać będą jedną kandydaturę.

Radni przystępują do głosowania.

W wyniku głosowania największą liczbę głosów uzyskał p. H. Leszczyński w związku z tym Przewodniczący RMZ A. Mięsok proponuje wpisać to nazwisko w projekcie uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-6, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]