Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 10:39
Pkt 5. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Sekretarz Miasta W. Gorzak omawia projekt uchwały i zgłasza autopoprawki.

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 287) na dzień 7 czerwca 2009 r. - zgodnie z art. 42 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego oraz art. 30 ust. 1 i 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rada gminy na wniosek prezydenta miasta tworzy obwody głosowania w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców, a gdy liczba wyborców będzie mniejsza, wówczas można utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala lub zakładu pomocy społecznej. Rada gminy ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Utworzenie ww. obwodów następuje najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej zostały uwzględnione w zgłoszonej autopoprawce.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]